Acte necesare pentru depunerea dosarului de pensie

Pensia pentru limită de vârstă, anticipată şi anticipată parţială:

 • cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6); 
 • carnetul de muncă ; 
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP ; 
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori ; 
 • adeverința care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original); 
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată; 
 • actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie ; 
 • livretul militar ; 
 • diploma de absolvire a învaţământului universitar şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de către statul roman a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de invăţământ universitar din străinătate; 
 • adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original); 
 • adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original); 
 • procura specială, pentru mandatar dacă este cazul; 
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dacă este cazul;
 • dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat;
 • Adeverinta -tip pentru inscrierea la pensie conform art. 65 alin.(5) din Legea 263/2010 - (Anexa nr. 5);
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;

2. Pensia de invaliditate:

 • cerere tip pentru înscrierea la pensia de invaliditate (anexa nr 7); 
 • actele menţionate la pensia pentru limită de vârstă, anticipată /anticipată parţială; 
 • adeverința care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original); 
 • decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original); 
 • adeverinţa din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (original);
 • copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau copie a fişei de declarare a cazului de boală profesională BP2 pentru accident de muncă, respectiv boală profesională.


3. Pensia de urmaş 

 • cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 8); 
 • actele menţionate la pensia pentru limită de vârstă, anticipată /anticipată parţială, pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar; 
 • actele de stare civilă ale urmaşilor şi ale reprezentantului legal, după caz;
 • adeverința care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original); 
 • decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original); 
 • decizia de pensie/talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
 • adeverinţa de studii, în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani (original); 
 • actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar ; 
 • copie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncă; 
 • copie BP2 şi copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boală profesională