Asigurarea desfasurarii activitatii de prevenire a accidentelor de munca

  • AMBP (Sistemul de Asigurare pentru Accidente de Munca si Boli Profesionale)

 
Potrivit prevederilor Legii nr.346/2002 persoanele asigurate prin sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale au dreptul la urmatoarele prestaţii şi servicii:

a) reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă,
b) reabilitare şi reconversie profesională,
c) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă,
d) indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă,
e) compensaţii pentru atingerea integrităţii,
f) despăgubiri în caz de deces,
g) rambursări de cheltuieli.
 
 
        Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi:

         a) persoanele care desfăşoara activitaţi pe baza unui contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia, precum şi funcţionarii publici;
 
         b) persoanele care îşi desfăşoara activitatea în funcţii elective sau care sunt numite in cadrul autorităţii executive, legislative ori judecatoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei mesteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit. a);
 
         c) şomerii, pe toata durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii;
 
         d) ucenicii, elevii si studenţii, pe toata durata efectuării practicii profesionale.
 
             
         Baza lunară de calcul la care angajatorul datorează contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale o constituie:
 
a) suma veniturilor brute realizate lunar,
b) salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională.
 
Cotele de contribuţie datorate de angajatori în funcţie de clasa de risc se stabilesc prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi se aplică asupra bazei lunare de calcul.

Reamintim faptul că în conformitate cu art.6 al Legii nr. 263/2010:
 
    (1) În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
 
    I. a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari;
    b) funcţionarii publici;
    c) cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
    d) persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil.
    II. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;
    III. persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, denumite în continuare şomeri;
    IV. persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:
    a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;
    b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;
    c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;
    d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;
    e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;
    V. cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii;
 
    (2) Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile prezentei legi, avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat.


  • Indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatia pentru reducerea timpului de munca

Acte necesare pentru obţinerea indemnizaţiei pentru trecerea temporară în alt loc de muncă sau a indemnizaţiei pentru reducerea timpului de muncă:                                                                                                                                                               

- cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale (anexa 13 din Ordinul 450/2006 - Norme metodologice de aplicare a Legii 346/2002),  

- actul de identitate al solicitantului, original şi copie,

- copie a certificatului medical,

- proces verbal de cercetare,

- FIAM-ul sau fişa  BP2,

- dovada achitării la zi a contribuţiei la fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice).  • Despagubiri in cazul decesului survenit ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale

Acte necesare pentru obţinerea despăgubiri în caz de deces:

- cerere tip privind solicitarea dreptului de asigurări în caz de accident de muncă sau boli profesionale (anexa 13 din Ordinul 450/2006 -Norme metodologice de aplicare a Legii 346/2002),

- certificat de deces, copie şi original,

- act de identitate al solicitantului, copie şi original,

- acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau după caz, actul care să ateste calitatea de moştenitor, tutore, curator,

- declaraţie pe proprie răspundere, referitor cheltuieli de deces şi neridicare despăgubire (model C J P Teleorman),

- acte din care să rezulte că au fost suportate cheltuielile  ocazionate de  deces,

- documentul de confirmare a evenimentului (FIAM, BP2, proces verbal de cercetare),

- certificat medical în copie xerox, dacă e cazul,

- adeverinţă cu stagiul de cotizare a decedatului,

- dovada achitării la zi a contribuţiei la fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice ). 

  • Compensatii pentru atingerea integritatii

Acte necesare pentru obţinerea compensaţiei pentru atingerea integrităţii:

- cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale profesionale (anexa 13  din Ordinul 450/2006 - Norme metodologice de aplicare a Legii 346/2002),

- actul de identitate al solicitantului, original şi copie,

- documente medicale: bilete de ieşire din spital, referate medicale, investigaţii, recomandări, etc,

- copie certificat medical,

- adeverinţă cu stagiu de cotizare,

- proces verbal de cercetare,

- FIAM-ul sau BP2,

- raport de expertiză medicală a capacităţii de muncă (anexa 17 din Instrucţiunile privind aplicarea Normelor metodologice ale Legii 346/2002) a compartimentului expertiză medicală,

- decizie asupra capacităţii de muncă (anexa 18 din Instrucţiunile privind aplicarea Normelor metodologice ale Legii 346/2002) a compartimentului expertiză medicală,

- documente de evaluări ulterioare în situaţia în care compartimentul expertiză consideră că sunt necesare,

- dovada achitării la zi a contribuţiei la fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice).


  • Rambursari de cheltuieli

Acte necesare pentru rambursări de cheltuieli pentru ochelari sau confecţionare de proteze oculare:

-cerere de rambursare a cheltuielilor (anexa 15  din Ordinul 450/2006 - Norme metodologice de aplicare a Legii 346/2002),

- actul de identitate al solicitantului, original şi copie,

- prescripţia medicului,

- documente din care să reiasă că ochelarii/ proteza oculară au/a fost deterioraţi/deteriorată în timpul accidentului de muncă: declaraţia pe propria răspundere a victimei accidentului, declaraţiile martorilor, copie de pe procesul-verbal de cercetare a accidentului de muncă,

- dovada achitării la zi a contribuţiei la fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice ).

 

Acte necesare pentru rambursări de cheltuieli pentru aparate acustice:

-cerere de rambursare a cheltuielilor (anexa 15  din Ordinul 450/2006 - Norme metodologice de aplicare a Legii 346/2002),

- actul de identitate al solicitantului, original şi copie,

- prescripţia medicului,

- audiogramă tonală liminară şi audiogramă vocală, eliberate de o clinică de specialitate sau de un serviciu specializat,

- documente din care să reiasă că aparatul acustic a fost deteriorat în timpul accidentului de muncă:  declaraţia pe propria răspundere a victimei accidentului, declaraţiile martorilor, copie de pe procesul-verbal de cercetare a accidentului de muncă,

- dovada achitării la zi a contribuţiei la fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice ).

 

Acte necesare pentru rambursări de cheltuieli ocazionate de transportul de urgenţă:

-cerere de rambursare a cheltuielilor (anexa 15  din Ordinul 450/2006 - Norme metodologice de aplicare a Legii 346/2002),

- actul de identitate al solicitantului, original şi copie,

- referatul medicului expert al asiguratorului de confirmare sau infirmare a faptului că salvarea victimei impunea transportul de urgenţă cu alte mijloace decât cele uzuale,

- modalitatea de calcul în funcţie de tipul de transport (conform prevederilor  Ordinului 450/2006 - Norme metodologice de aplicare a Legii 346/2002),

- facturi sau alte documente din care să rezulte tipul de cheltuieli efectuate şi cuantumul acestora,

- declaraţia pe propria răspundere a angajatorului sau persoanei care solicită rambursarea, după caz, din care să reiasă caracterul de urgenţă al transportului, mijlocul de transport utilizat, precum şi descrierea împrejurărilor care au impus utilizarea altor mijloace decât cele uzuale pentru salvarea victimei accidentului de muncă,

- dovada achitării la zi a contribuţiei la fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice ).

 

Acte necesare pentru repatrierea in cazul decesului unui lucrator asigurat conform prevederilor legale romane in vigoare , deces cauzat de accident de munca sau a unei boli profesionale :

-cerere de rambursare a cheltuielilor (anexa 15  din Ordinul 450/2006 - Norme metodologice de aplicare a Legii 346/2002),

- actul de identitate al solicitantului, original şi copie,

- certificat de deces, în original si copie,

- facturi si documente justificative care atestă caracterul de munca sau, dupa caz, caracterul professional al bolii, stabilite conform legislatiei in vigoare , in original,

- dovada achitării la zi a contribuţiei la fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice ) – daca este cazul.

 

Acte necesare pentru rambursări de cheltuieli pentru dispozitive medicale implantabile prin intervenţie chirurgicala in vederea recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice cauzate de accidente de munca sau boli profesionale :

-cerere de rambursare a cheltuielilor (anexa 15  din Ordinul 450/2006 - Norme metodologice de aplicare a Legii 346/2002),

- actul de identitate al solicitantului, original şi copie,

- facturi si alte documente din care să rezulte tipul cheltuielilor efectuate, precum si cuantumul acestora,

- recomandarea medicului curant din care sa rezulte necesitatea implantarii, prin interventie chirurgicala, a dispozitivului pentru care se solicita rambursarea de cheltuieli.

 

Documentele necesare recuperarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca:

1. cerere privind solicitarea drepturilor (pentru fiecare luna) - conform anexa 1;

2. centralizator privind certificatele de concediu medical (pentru fiecare luna) - anexa 2;

3. adeverinta privind castigul brut realizat lunar - anexa 3;

4. exemplarul 2 al concediului medical (exemplarul roz aferent lunii pentru care se solicita recuperarea), precum si cele cu valoare ,,0’’ de recuperat (C.M. initiale suportate doar de catre angajator);

5. copii ale concediilor medicale completate cu codurile 02, 03 si 04 care au fost depuse la casele de asigurari de sanatate, dupa caz - (confom cu originalul);

6. copii ale declaratiei D112, Anexa 1.1. , Anexa 1.2. aferente lunii in care se platesc veniturile/indemnizatiile si recipisa cu validarea declaratiei D112 (conform cu originalul);

7. delegatie/imputernicire salariat pentru depunere documente;

8. copie C.I. – salariat / delegat;

9. dosar cu sina.