• Asigurati cu declaratie de asigurare sociala

 

În sistemul unitar de pensii publice sunt asigurate obligatoriu persoanele care au cel puţin vârsta de 18 ani şi care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:

    a)  membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;

    b) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;

    c) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;

    d) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;

 

Se exceptează de la obligativitatea depunerii declaraţiei de asigurare persoanele prevăzute la aliniatul de mai sus dacă beneficiază de una dintre categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege sau dacă se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II, III şi V.

Aceste persoane sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare  la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla domiciliul sau reşedinţa asiguratului, in termen de 30 de zile de la încadrarea in situatiile mentionate anterior.

Nedepunerea declarartiei de asigurare se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, conform art. 145, lit. a din Legea nr. 263/2010.

Contributia de asigurari sociale se plateste pana până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, neplata la timp a contribuţiilor de asigurare generând plata unor dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, până la data achitării sumei datorate, inclusiv.

 

  •       Scurt istoric:

 

         În aplicarea prevederilor art.2964 alin.(3) din Legea nr.571/2003, cu modificările  şi completările ulterioare, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 este de 2.681 lei.

Având în vedere modificarea câştigului salarial mediu brut, nivelul maxim al venitului asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 13.405 lei, iar nivelul minim al venitului asigurat este în sumă de 938 lei.

Deoarece în cazul declarației de asigurări contribuţia de asigurări sociale este de 26,3 % din venitul asigurat, contribuţia lunară datorată pentru nivelul minim al venitului asigurat - în sumă de 938 lei, este de 247 lei.

         În aplicarea prevederilor art.2964 alin.(3) din Legea nr.571/2003, cu modificările  şi completările ulterioare, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 este de 2.415 lei.

Având în vedere modificarea câştigului salarial mediu brut, nivelul maxim al venitului asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 12.075 lei, iar nivelul minim al venitului asigurat este în sumă de 845 lei.

Deoarece în cazul declarației de asigurări sociale este de 26,3 % din venitul asigurat, contribuţia lunară datorată pentru nivelul minim al venitului asigurat - în sumă de 845 lei, este de 222 lei.

        Pentru anul 2013 cota de contributie de asigurari sociale stabilita de catre Legea 6/2013 este de 31.3% si se aplica incepand cu data de 25 februarie 2013. Aceasta se plateste cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene in contul deschis pe seama casei de pensii.

         Pentru anul 2012 cota de contributie de asigurari sociale stabilita de catre Legea 294/2011 este de 31.3% si se aplica incepand cu venitul asigurat corespunzator lunii ianuarie 2012. Aceasta se plateste cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene in contul deschis pe seama casei de pensii.

        Pentru anul 2011 cota de contributie de asigurari sociale stabilita de catre Legea nr. 287 din 28 decembrie 2010 este de 31.3% si se aplica incepand cu venitul asigurat corespunzator lunii ianuarie 2011. Aceasta se plateste cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene in contul deschis pe seama casei de pensii.

         Pentru anul 2010 cota de contributie de asigurari sociale stabilita de catre Legea nr. 19 /2009 este de 31.3% si se aplica incepand cu venitul asigurat corespunzator lunii ianuarie 2010. Aceasta se plateste cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene in contul deschis pe seama casei de pensii.

         Pentru anul 2009 cota de contributie de asigurari sociale stabilita de catre Legea nr. 19 /2009 este de 31.3% si se aplica incepand cu venitul asigurat corespunzator lunii martie 2009. Aceasta se plateste cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene in contul deschis pe seama casei de pensii.

        Pentru perioada ianuarie - februarie.2009, cotele utilizate la calculul si plata contributiei de asigurari sociale pentru venitul asigurat  este de 28%.

           Incepand cu luna dec.2008 cota de contributie de asigurari sociale stabilita este de 27,5 % si se plateste cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene in contul deschis pe seama casei de pensii.

          Pentru anul 2008 cota de contributie de asigurari sociale stabilita este de 29% si se plateste cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene in contul deschis pe seama casei de pensii.

          Venitul lunar asigurat pentru perioada 1 ianuarie - 1 august 2007 nu poate fi mai mic de 318 lei si mai mare de 6.350 lei. Cota de contributie de asigurari sociale stabilita pentru anul in curs este de 29% si se plateste cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene in contul deschis pe seama casei de pensii.

         Potrivit Legii nr. 380/2005 a bugetului asigurarilor sociale de stat, venitul lunar asigurat pentru anul 2006 nu poate fi mai mic de 269 lei si mai mare de 5.385 lei.
      Cota de contributie de asigurari sociale stabilita pentru anul in curs este de 29,25% si se plateste cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene in contul deschis pe seama casei de pensii.

Potrivit Legii nr. 512/2004 a bugetului asigurarilor sociale de stat, venitul lunar asigurat pentru anul 2005 nu poate fi mai mic de 2.302.750 lei si mai mare de 46.055.000 lei. Cota de contributie de asigurari sociale stabilita pentru anul 2005 este de 31,5 % si se plateste cu ordin de plata sau dispozitie plata/incasare tip CAS la trezoreriile judetene in contul deschis pe seama casei de pensii.


      In cazul in care intervin modificari asupra elementelor din declaratia de asigurare (nume, venit asigurat, adresa, act identitate) este obligatorie incheierea unei Comunicari de modificare, in termen de 30 de zile de la modificare.

      Daca persoana asigurata nu se mai incadreaza in una din situatiile prevazute pentru asigurarea obligatorie trebuie sa depuna formularul-tip de încetare a asigurării individuale la sistemul public de pensii, insotit de un document justificativ: radiere din Registrul Oficiului Comertului,  contract de administrare sau management expirat, incetarea calitatii de membru a asociatiei familiale, acte emise de Administratia Financiara, expirarea autorizatiei de desfasurare a unei activitati independente, faliment,  contract individual de munca.

       Declaratia de asigurare sociala se depune la: Administrația Finanțelor Publice