• Contractul de asigurare sociala

 

Potrivit art. 3 al Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, contract de asigurare socială este contractul încheiat voluntar între persoane fizice şi casele teritoriale de pensii în scopul asigurării în sistemul public de pensii

Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile Legii nr. 263/2010, avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat.

      Actele necesare:

  1. Contractul de asigurare sociala
  2. copie BI sau CI
  3. dosar de incopciat
  4. declaratie pe propie raspundere (cum ca persoana care doreste sa se asigure nu este persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente)        

 

Contractul de asigurare socială poate fi reziliat la iniţiativa oricăreia dintre părţi, conform clauzelor prevăzute în contract.

În cazul rezilierii contractului de asigurare socială, contribuţiile de asigurări sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie.

Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.

Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii, constituind titlu de creanţă şi devenind titlu executoriu la data la care creanţa bugetară este scadentă, conform legii.

Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii cu contract de asigurare o constituie venitul lunar asigurat, înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia.

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială poate fi modificat prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială.

Contribuţia de asigurări sociale se datorează de la data încheierii contractului de asigurare socială, asiguraţii în baza unui contract de asigurare datorând integral cota de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă, stabilită prin lege.

Având în vedere modificarea câştigului salarial mediu brut prin Legea nr.6/2013, incepand cu data de 25 februarie 2013, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 778 lei, nivelul maxim fiind în sumă de  11.115 lei.

Începând cu data de 01 ianuarie 2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 294/2011 a bugetului de asigurări sociale de stat pe anul 2012, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în  contractul de asigurare socialǎ este de 741 lei (35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale), iar nivelul maxim de 10.585 lei .

Contribuţia de asigurări sociale, în procent de 31,3%, se datorează de la data încheierii contractului de asigurare socială, contribuţia lunară aferentă nivelul minim al venitului lunar asigurat fiind în sumă de 232 lei.

Plata contribuţiei de asigurări sociale se face lunar de către asiguraţii în baza unui contract de asigurare  sau plata poate fi făcută, în numele lor, de către orice altă persoană, în contul casei teritoriale de pensii la care sunt asiguraţi, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

Plata contribuţiei de asigurări sociale, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2), se poate face şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni.

Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2), activitatea de colectare a contribuţiilor se realizează de CNPP, prin casele teritoriale de pensii, şi de casele de pensii sectoriale, după caz.

În cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat de persoanele prevăzute la art. 6 alin.(2), casele teritoriale de pensii procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite, conform dispoziţiilor legale privind executarea creanţelor bugetare.

În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin.(2), neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenul prevăzut la art. 40 alin. (1) generează plata unor dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, până la data achitării sumei datorate, inclusiv.

Cota dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, prevăzute la alin. (1), se stabileşte potrivit reglementărilor privind executarea creanţelor bugetare.

Sumele reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat şi se calculează fără zecimale, prin rotunjire la leu.

Calculul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere se efectuează de către casele teritoriale de pensii.

Perioadele în care persoanele asigurate pe bază de declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială nu au achitat contribuţia de asigurări sociale datorată nu se valorifică la stabilirea pensiilor până la achitarea acesteia, inclusiv a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente.

 

În cazul în care asiguraţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) pct. IV au achitat contribuţia de asigurări sociale pentru perioadele pentru care aceasta nu se datora, contribuţia nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale.

In cazul in care intervin modificari asupra elementelor din contractul de asigurare (nume, venit asigurat, adresa, act identitate) este obligatorie incheierea unui act aditional.

  • Contractul de asigurare sociala se incheie la sediul Casei Judetene de Pensii Teleorman.