Majorari de intarziere, infractiuni si contraventii

  • Majorari de intarziere pentru:

persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:  administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management; membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;  persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice; persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora; alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale şi

persoanale asigurate la sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială 

activitatea de colectare a contribuţiilor se realizează de CNPP, prin casele teritoriale de pensii, şi de casele de pensii sectoriale, după caz.

În cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat de persoanele mentionate mai sus, casele teritoriale de pensii procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite, conform dispoziţiilor legale privind executarea creanţelor bugetare.

În situaţia acestor asiguraţi, neplata contribuţiei de asigurări sociale pana la 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, generează plata unor dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, până la data achitării sumei datorate, inclusiv.

Cota dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, se stabileşte potrivit reglementărilor privind executarea creanţelor bugetare.

Sumele reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat şi se calculează fără zecimale, prin rotunjire la leu.

Calculul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere se efectuează de către casele teritoriale de pensii.

Dispoziţiile prezentei legi, referitoare la neplata contribuţiei de asigurări sociale, se completează cu prevederile legale privind executarea creanţelor bugetare.

 Perioadele în care persoanele asigurate pe bază de declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială nu au achitat contribuţia de asigurări sociale datorată nu se valorifică la stabilirea pensiilor până la achitarea acesteia, inclusiv a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente.

 În cazul în care asiguraţii aflaţi în situaţia prevăzută la primul aliniat au achitat contribuţia de asigurări sociale pentru perioadele pentru care aceasta nu se datora, contribuţia nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale.


  • Infractiuni

Completarea declaraţiei nominale de asigurare de către funcţionar cu date nereale, având ca efect denaturarea evidenţelor privind asiguraţii, stagiul de cotizare sau contribuţia de asigurări sociale ori efectuarea de cheltuieli nejustificate din bugetul asigurărilor sociale de stat constituie infracţiunea de fals intelectual şi se pedepseşte potrivit prevederilor Codului penal.

 

  • Contraventii

Constituie contravenţie următoarele fapte:

    a) nedepunerea la termen a declaraţiei nominale de asigurare, prevăzută la art. 7 din Legea nr. 263/2010;

    b) nedepunerea declaraţiei individuale de asigurare, prevăzută la art. 11 din Legea nr. 263/2010;

    c) nerespectarea cotelor de contribuţie de asigurări sociale stabilite potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) şi art. 31 din Legea nr. 263/2010;

    d) nerespectarea metodologiei şi a criteriilor de încadrare în condiţii deosebite de muncă;

    e) nerespectarea prevederilor art. 33-36 privind baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale;

    f) nerespectarea prevederilor art. 44 privind neplata şi calculul majorărilor de întârziere la plata contribuţiei de asigurări sociale;

    g) nerespectarea prevederilor art. 119 privind obligaţia comunicării modificărilor intervenite referitoare la condiţiile de acordare a pensiei;

    h) neachitarea de către angajator, în condiţiile stabilite de lege, a ajutorului de deces;

    i) calculul şi plata eronate ale ajutorului de deces de instituţia care efectuează plata acestuia;

    j) nerespectarea termenelor prevăzute de lege pentru plata contribuţiei de asigurări sociale;

    k) neplata de către angajator, timp de 3 luni consecutiv, în condiţiile legii, a contribuţiei de asigurări sociale la bugetul asigurărilor sociale de stat;

    l) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control ale CNPP, ale caselor teritoriale de pensii, precum şi ale caselor de pensii sectoriale documentele justificative şi actele de evidenţă necesare în vederea stabilirii obligaţiilor de asigurări sociale, precum şi în vederea recuperării creanţelor prin executare silită;

    m) nerespectarea prevederilor art. 161 alin. (1) din Legea nr. 263/2010

    n) neplata, timp de 3 luni consecutiv, în condiţiile legii, a contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV;

    o) fapta persoanei de a nu transmite, timp de 3 luni consecutiv, la casele teritoriale de pensii, respectiv la casele de pensii sectoriale declaraţia nominală de asigurare;

    p) fapta persoanei de a nu vira, pentru o perioadă de 3 luni consecutiv, la bugetul asigurărilor sociale de stat contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asigurat.

 

Contraventiile prevazute mai sus se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. b), c), f), g), i), m), n) şi o);

b) cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. a), d), e), h), j), l) şi p);

c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cea prevăzută la lit. k).

Nivelul amenzilor prevăzut la alin. (1) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de control ale CNPP, prin casele teritoriale de pensii, de către ANAF şi unităţile sale subordonate, precum şi de organele de control ale caselor de pensii sectoriale.

Amenzile contravenţionale, aplicate potrivit prevederilor art. 145 şi 146, constituie venituri la bugetul asigurărilor sociale de stat.

 

Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute la art. 144-146 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Dispoziţiile Legii nr. 263/2010, referitoare la obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, se completează cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare.