Sume asupra carora nu se datoreaza contributia de asigurari sociale

 Contribuţia de asigurări sociale nu se datorează asupra sumelor reprezentând:

 a) prestaţii suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

b) diurne de deplasare şi de delegare, indemnizaţii de delegare, detaşare şi transfer;

c) participarea salariaţilor la profit, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

d) indemnizaţia de şedinţă pentru consilierii locali şi judeţeni;

e) contribuţiile plătite la fondurile de pensii facultative, în limitele de deductibilitate stabilite potrivit legii;

f) compensaţiile lunare pentru chirie;

g) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament;

h) sumele primite potrivit legii pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;

i) indemnizaţiile de instalare;

j) valoarea financiară a normei de hrană;

k) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea în concediul de odihnă, precum şi a transportului la şi de la locul de muncă.

 

 Sumele asupra cărora nu se datorează contribuţia de asigurări sociale, prevăzute la aliniatul de mai sus, lit. b) - k), nu se iau în considerare la stabilirea prestaţiilor din sistemul public de pensii.