Cadrul legal de funcţionare al Casei Judeţene de Pensii Teleorman

  • Casa Judeţeană de Pensii Teleorman este organizată şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice, fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completările şi modificările ulterioare şi a prevederilor Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice.
  • Casa Judeţeană de Pensii Teleorman asigură, la nivelul judeţului, aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale de stat.
  • Finanţarea cheltuielilor de organizare, funcţionare şi de investiţii ale Casei Judeţene de Pensii Teleorman se asigură de către Casa Naţională de Pensii Publice din fondurile repartizate de la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Atributii principale

Casa Judeţeană de Pensii Teleorman are următoarele atribuţii principale:

a) înregistrează şi asigură evidenţa contribuabililor;

b) încheie contracte de asigurare socială;

c) asigură evidenţa contributiilor de asigurări sociale;

d) certifică stagiul de cotizare şi punctajul asiguratului;

e) stabileşte cuantumul drepturilor de asigurări sociale individuale şi efectuează plata acestora;

f) stabileşte şi plăteşte indemnizaţii şi alte drepturi prevăzute în legi speciale, finanţate de la bugetul de stat;

g) emite decizii de recuperare a drepturilor băneşti încasate necuvenit şi urmăreşte recuperarea acestora;

h) prezintă propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi, dupa caz, pentru fundamentarea   unor indicatori ai bugetului de stat;

i) asigură execuţia bugetară în profil teritorial şi organizează contabilitatea acesteia;

j) realizează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă;

k)distribuie persoanelor îndreptăţite, în limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear;

l) rezolvă contestaţii, sesizări şi reclamaţii, potrivit competenţelor;

m) organizează şi desfăşoară activitatea de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului prin programe de instruire specifice domeniului de activitate;

n) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti;

o) întocmeşte şi înaintează CNPP, contul de execuţie al bugetului asigurărilor sociale de stat în profil teritorial, precum şi al bugetului de stat pentru indicatorii ce i-au fost repartizati;

p) îndeplineşte toate atribuţiile privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale la nivel teritorial;

r) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de statut ori stabilite de preşedintele CNPP.


Date statistice privind structura posturilor

 

  • In functie de categoria de posturi:

- 55  sunt functii publice

- 9  sunt posturi de  personal contractual


  • In functie de studii:

- 54  studii superioare

- 1  studii superioare de scurta durata

- 9  studii medii