Lista cuprinzând documentele produse/gestionate de instituţie, pe servicii/compartimente

 

Lista cuprinzând documentele produse/gestionate de instituţie, pe servicii/compartimente
                            ( conform art.5, alin. 1, lit. h din Legea nr. 544/2001):

Compartiment Audit
- planul de audit anuale și multianuale;
- rapoarte de audit pe activitățile auditabile;
- indicatorii de performanță-centralizare și raportare.
Compartiment Resurse Umane
-organigrama;
-declarații de avere și interese ale funcționarilor publici;
-codul etic și de integritate;
-decizii ale conducătorului de încadrare și salarizare;
-state de funcții lunare și anuale;
-regulamentul de organizare și funcționare;;
-regulamentul intern;
-dosarele personale/profesionale ale angajaților;
-condici de prezență;
-registru de vechime și concedii;
-dosare de concurs pentru ocuparea posturilor vacante;
-registru cu note interne/note de serviciu;
-fișa postului;
-fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale;
-adeverințe de venit, vechime in muncă.
Compartiment Comunicare și Relații Publice
-comunicate de presă;
-raportări periodice și anuale privind activitatea instituției;
-raportul anual privind accesul la informațiile de interes public;
-răspunsuri la petiții, sesizări, reclamații;
-raspunsuri la petițiile electronice.
Compartiment Legislație Contencios și Executare Silită
-acte procedurale privind litigiile în care instituția este parte;
-avize de legalitate a actelor administrative emise de directorul executiv;
-documentația privind executarea silită a debitorilor;
-decizii ale conducătorului instituției.
Compartiment Accidente de Muncă și Boli Profesionale
-declarații Accidente de Muncă și Boli Profesionale;
-programul de prevenire a accidentelor de muncă;
-dosar privind acordarea prestațiilor prevăzute de legea nr. 346/2002;
-cereri de prestații privind accidentele de muncă înregistrate de lucrătorii migranți în spațiul European;
-fișa bolilor profesionale BP2;
-raportări lunare și trimestriale privind plata cheltuielilor ca urmare a accidentelor de muncă și bolilor profesionale.
Compartiment Expertiză Medicală
-registre medicale;
-decizii medicale privind expertizarea medicală și încadrarea/neâncadrarea în grad de invaliditate;
-rapoarte medicale/referate medicale pentru expertizarea capacității de muncă;
-corespondență privind activitatea de expertiză medicală;
- raportări periodice privinbd expertiza medicală;
-dosare medicale ale persoanelor expertizate.
Compartiment Financiar- Contabilitate
-prevederi bugetare pe surse de finanțare;
-situații financiare lunare, trimestriale, anuale;
-angajament bugetar individual/global;
-propunere de angajare a unei cheltuieli;
-ordonanțare de plată:
-recapitulație plăți prin poștă și bănci;
-state de plată a salariilor;
-facturi privind bunuri, lucrări servicii achiziționate;
-deconturi cheltuieli;
-dispoziții bugetare;
-extrase de cont;
-registru jurnal;
-registrul inventar;
-registre de casă;
-dispoziții de plată/încasare către casierie;
-solicitare de crerdite bugetare, note de fundamentare;
-ordine de plată;
-note de contabilitate;
-chitanțe;
-cec pentru ridicare numertar;
-note de recepție;
-bonuri de consum;
-propuneri de fundamentare a bugetului anual;
-balanțe analitice debitori/creditori;
-bilanțuri trimestriale, anuale;
-cereri rambursare cheltuieli din bugetul accidentelor de muncă și boli profesionale:
-dosare de inventariere a patrimoniului;
-foi de parcurs;
-proces verbal de control al casieriei.
Compartiment Achiziții Publice
-planul anual de achiziții publice;
-dosarul achiziției publice;
-contracte de achiziții publice;
-corespondența activității de achiziții publice.
Compartiment Gestiune Bilete de Tratament
-liste de alocare bilete de tratatment;
-corespondența compartimentului;
-cereri bilete de tratament inclusiv documente necesare.
Serviciul Evidență Contribuabili și Informatică
-încheieri/rezilieri de contracte de asigurare socială;
-acte adiționale ale contractelor de asigurare socială;
-adeverințe privind stagiul de cotizare pentru contribuabilii sistemului public de pensii, cu angajatori în județul Teleorman sau celelalte județe:
-notificări negații pentru persoanele care vor desfășura munca sezonieră în Germania;
-corespondența privind asigurarea în sistemul public de pensii;
-documentația privind exploatarea aplicațiilor informatice utilizate în cadrul instituției;
- corespondența cu CNPP privind exploatarea aplicațiilor informatice;
-documentație privind salvarea datelor backup, actualizări antivirus;
-cereri acordare drepturi de acces pentru utilizatori;
-formulare de acces cont Portal on-line.
-raportări trimestriale.
Serviciul Stabiliri Prestații, Recalculări, Revizuiri Dosare
-dosare de pensii noi și recalculate;
-decizii de recuperare ba sumelor încasate necuvenit de titularii drepturilor de pensie;
-note prezentare în cazul contestațiilor depuse împotriva deciziilor de pensie;
-registrul decizier cu datele identificării titularilor de pensie;
-scadențarul declarațiilor persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. 341/2004;
-corespondența serviciului;
-raportari lunare de realizare a indicatorilor.
Serviciul Pensii Internaționale, Verificări Dosare și Relații cu Publicul
- dosare de pensii naționale și comunitare noi și recalculate;
-formulare comunitare emise în cazul pensiilor stabilite în baza reglementărilor europene;
-corespondența serviciului;
-raportări periodice.
Serviciul Plăți Prestații și Relații cu Publicul
-documente privind comunicarea lunară în plată a pensiilor în sistem centralizat;
-documente privind reținerile din drepturile de pensie;
-documentațiile privind acordarea ajutorului de deces;
-cereri de plată a pensiei în cont bancar/mandat poștal;
-adeverințe pentru ridicarea pensiei din luna decesului pensionarului;
-centralizatoare privind plata pensiilor in cont bancar;
-borderou privind pensiilor sistate/neachitate;
-borderou ordonanțare mandate;
-fișa de evidență a drepturilor de pensie;
-certificate de viata pentru pensionarii din străinătate;
-raportări si corespondență;
-sitații statistice referitoare la plata pensiilor.