• Lista documentelor de interes public

Acte normative de interes public

Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.

Liberul acces la informatiile de interes public este reglementat de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si de Hotararea de Guvern nr. 123/2002 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Lista cu documentele de interes public și lista cu informatiile exceptate de la liberul acces.

Categoriile de informatii de interes public ce se furnizeaza din oficiu:

• actele normative care reglernenteaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

• structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al institutiei publice;

• numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

• coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

• sursele financiare, bugetul si bilantul contabil, prograrnele si strategiile proprl1;

• lista cuprinzand documentele de interes public;

• lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

• modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia In care persoana se considera vatamata In privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

 

Informatiile exceptate de la liberul acces

       • informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii pub lice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;

• informatiile privind deliberarile autoritatilor, pre cum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;

• informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala ori industriala, pre cum si principiului concurentei Ioiale;

• informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

• informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;

• informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;

• informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.