Pensia anticipată

     Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare. 

     La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele asimilate, în care asiguratul: 

 • a beneficiat de pensie de invaliditate; 
 • a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu diploma; 
 • a satisfacut stagiul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durat legal stabilita, a fost concentrate, mobilizat sau in prizonierat; 
 • a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de invăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, politiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar. 

     Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei pentru limită de vârstă. 

      La acordarea pensiei anticipate, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută nu poate fi cumulată cu nici o altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative cu caracter special. 

    În vederea deschiderii dreptului la pensia anticipată, stagiul de cotizare cuprinde şi perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfaşurată în grupele I şi a II-a de muncă, respectiv în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii de muncă, cu precizarea că stagiul minim de cotizare în specialitate nu cuprinde perioadele suplimentare menţionate. 

     La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate. Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă, se face din oficiu. • Acte necesare pentru înscrierea la pensia anticipată:

 1. cerere pentru înscrierea la pensie anticipata (anexa nr 6 la norme);
 2. carnetul de munca ; carnetul de asigurari sociale ;
 3. carnetul de muncă pentru membrii CAP ;
 4. alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
 5. actele de stare civilă: buletin de identitate/carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie ;
 6. livretul militar ;
 7. diploma de absolvire a învăţământului universitar şi adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte durata normală, perioada efectuării studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 8.  adeverința care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);
 9. adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original (anexa nr. 15 la norme);
 10.  adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii de muncă, în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);

 11. procura specială pentru mandatar ;
 12. acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);
 14. adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011, original;
 15. alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;

     Pensia anticipată se cuvine de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, se acordă de la data înregistrării cererii şi se plăteşte de la data încetării calităţii de asigurat. 

     Pensia anticipată poate fi recalculată, la cerere, prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia. Stagiul de cotizare realizat în perioadele în care titularul unei pensii anticipate contribuie la sistemul public de pensii, având plata pensiei suspendată, potrivit legii, poate fi valorificat numai la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă. 

     Plata drepturilor de pensie anticipată se face lunar.

     În funcţie de opţiunea pensionarului: 

 • prin mandat poştal, la domiciliul beneficiarului drepturilor de pensie; 
 • în cont curent sau cont de card la una din băncile cu care Casa Naţională de Pensii Publice a încheiat convenţii pentru plata drepturilor de pensie (lista bănci). 

     Revizuirea pensiei anticipate se face din oficiu sau la solicitarea pensionarului în situaţia în care, ulterior stabilirii/plăţii pensiei se constată diferenţe între sumele stabilite şi plătite şi cele legal cuvenite. Sumele rezultate ca urmare a revizuirii drepturilor de pensie se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani, calculat de la data constatării acestor diferenţe. 

     Plata pensiei anticipate încetează începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze: 

 • pensionarul a decedat; 
 • pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia. 

     Suspendarea plăţii pensiei anticipate se face începând cu luna următoare celei în care:

 • pensionarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenţie de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă potrivit prevederilor acesteia pensia se plăteşte de către celălalt stat;
 • pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate, se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni; 
 • pensionarul a depus o cerere în acest sens. 

     Reluarea plăţii pensiei anticipate se face, la cerere, după cum urmează: 

 • începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată; 
 • începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a facut dupa expirarea termenului de 30 de zile. 

     Cererea privind acordarea drepturilor de pensie poate fi retrasă de persoana care a depus-o, oricând până la emiterea deciziei de pensie. 

     Decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului, în termen de 30 de zile de la comunicare.